Pravila privatnosti

Školska ustanova: GOSPODARSKA ŠKOLA
Sjedište: Čakovec, Vladimira Nazora 38
OIB: 38837480958
Telefon: +385 40 395302
Mail adresa: gospodarska@gospodarskaskola.hr
Web stranica: https://www.gospodarskaskola.hr/

Ovom Politikom privatnosti Gospodarska škola ispitanicima pruža informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, podatke o službeniku za zaštitu osobnih podataka, legitimnim interesima Gospodarske škole kao voditelja obrade ili treće strane, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, činjenicu je li Gospodarska škola kao voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, prikladne ili druge odgovarajuće mjere zaštite i sigurnost osobnih podataka, razdoblje pohrane odnosno kriterije kojima se utvrđuje to razdoblje te prava ispitanika.

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ime i prezime: Željka Posavec Mičić
Telefon: +385 40 395302
Mail adresa: gospodarska@gospodarskaskola.hr

SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
1. Obrada osobnih podataka na temelju pravnih obveza Gospodarske škole kao voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke c) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba)

Većina osobnih podataka koje obrađuje Gospodarska škola temelji se na zakonskoj obvezi.
Obrađujemo osobne podatke učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika, zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i drugih tijela Gospodarske škole i drugih osoba s kojima školska ustanova surađuje ili koji borave u prostorijama Gospodarske škole odnosno koji se na drugi način smatraju ispitanicima u smislu Opće uredbe.
Obrada osobnih podataka učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i drugim propisima koje je Gospodarska škola obvezna primjenjivati.
Obrada osobnih podataka zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnih odnosa temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu, Pravilniku o zapošljavanju, Pravilniku o radu Gospodarske škole te drugim propisima koje Gospodarska škola primjenjuje.
Obrada osobnih podataka članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i članova drugih tijela Gospodarske škole temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugih propisa.
Obrada osobnih podataka drugih osoba s kojima Gospodarska škola surađuje odnosno koji borave u Gospodarskoj školi temelji se na propisu odnosno pravnoj osnovi temeljem koje se obavlja suradnja odnosno potreba prikupljanja i obrade podataka temeljem propisa odnosno pravne osnove boravka osobe u Gospodarskoj školi.

2. Obrada osobnih podataka na temelju privole odnosno suglasnosti ispitanika u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe
U svim slučajevima kada ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka od ispitanika se traži privola odnosno suglasnost za obradu osobnih podataka. Privola odnosno suglasnost može biti za jedan slučaj ili za određeno vremensko razdoblje koje je konkretno navedeno. Danu privolu odnosno suglasnost ispitanik može u svakom trenutku opozvati.

3. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe
Osobni podaci obrađuju se vezano uz primjenu, sklapanje i izvršavanje ugovora te obveze koje iz njih proizlaze. Ugovori se sklapaju u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi , Zakonu o obveznim odnosima ili drugim propisima.

4. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe
U ovom slučaju obrada osobnih podataka provodi se kada je takva obrada nužna za izvršavanje javnih ovlasti ili obveza koje se provode u javnom interesu.

5. Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Gospodarske škole u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe

Sustav videonazdora

Svrha obrade: sigurnost učenika i svih osoba koje borave u Gospodarskoj školi i zaštita školske imovine.
Sustavom videonazdora je obuhvaćen: ulaz i unutarnji prostor Gospodarske škole.
Sustavom videonadzora nisu obuhvaćene učionice, uprava i drugi radni prostori te sanitarni prostori.
Prije ulaska u perimetar snimanja istaknuta je obavijest da je objekt pod videonadzorom s podacima o voditelju obrade, svrsi obrade, vrijeme čuvanja snimki i kontakt putem kojeg ispitanici mogu ostvariti svoja prava
Snimke videonazdora dostavljaju se na zahtjev nadležnih tijela (policija, sud i sl. ) temeljem posebnih propisa ako je to potrebno za provođenje postupka.
Čuvanje snimke videonadzora je najdulje šest mjeseci, iznimno dulje ako su potrebne kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

Službena internetska stranica Gospodarske škole

Na službenoj internetskoj stranici Gospodarske škole https://www.gospodarskaskola.hr/ koriste se tzv. “kolačići” (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.
„Kolačići“ nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našoj stranici koriste se samo tehnički kolačići (obavezni kolačić) koji se ne mogu isključiti i koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta, a više podataka možete pronaći na poveznici https://www.gospodarskaskola.hr/.

PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

1. Pravo na pristup osobnim podacima i informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo i možete zatražiti informacije o pravnom temelju i svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo. Imate pravo na uvid u svoje osobne podatke, pravo na podatke o primateljima ili kategorijama primatelja i predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka. Pravo na pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom ili ako se takvim ograničenjem poštuju temeljna prava i slobode drugih.

2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak osobnih podataka ako nisu točni, potpuni ili ažurni. Za ispravak osobnih podataka potrebno je podnijeti pisani zahtjev u kojemu trebate navesti što nije valjano i dostaviti potrebne dokaze odnosno dokumentaciju.

3. Pravo na brisanje, osim za iznimke vezane prema članku 17. stavkom 3. Opće uredbe

Pravo na brisanje možete ostvariti u sljedećim slučajevima:
• Ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja ili obrade
• Ako je povučena privola odnosno suglasnost a ne postoji druga pravna osnova
• Ako je uložen prigovor na obradu prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
• Ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
• Ako se osobni podaci moraju brisati zbog pravne obveze prava Unije ili nacionalnog zakonodavstva
• Ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe
Iznimke prema članku 17. stavku 3. Opće uredbe:
• Radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
• Radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu kojem podliježe Gospodarska škola kao voditelj obrade ili za izvršavanje poslova od javnog interesa ili izvršavanju službene ovlasti Gospodarska škola kao voditelja obrade
• U svrhu arhiviranja u javnom interesu, znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe
• Radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo na ograničenje obrade ako:

• Ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Gospodarskoj školi kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka

• Ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju

• Ako Gospodarska škola kao voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke, a

tražili ste ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

• Ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe

5. Pravo na prigovor

Pravo na prigovor možete podnijeti ako obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja poslova od javnog interesa, pri izvršavanju službenih ovlasti ili ako se prilikom obrade pozivamo na naše legitimne interese.

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici https://www.gospodarskaskola.hr/

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
U skladu s propisanim zakonskim obvezama Gospodarska škola obvezna je proslijediti osobne podatke drugim pravnim osobama (primateljima) kao npr. Ministarstvu znanosti i obrazovanja, osnivaču, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školskoj ustanovi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i sl.

U skladu s potrebama provedbe posebnih propisa te u vezi potrebe provedbe određenog postupka (sudskog, upravnog, poreznog) prema potrebi i na traženje nadležnih tijela (policija, sud i sl.) biti će omogućen uvid u dokumente i akte te videozapise ako je to nužno za provođenje istrage i postupka temeljem posebnih propisa.
U određenim slučajevima i pravnoj obvezi koja proizlazi iz nacionalnih propisa ili propisa Europske unije imamo obvezu proslijediti određene osobne podatake, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

Gospodarska škola može osobne podatke proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklapaju se ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga odnosno odobrenja Gospodarske škole obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.
Svi zaposlenici Gospodarske škole i članovi tijela upravljanja i stručnih i drugih tijela Gospodarske škole obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.
Ravnatelj/ica i svi zaposlenici obvezni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja/ice odnosno nakon prestanka radnog odnosa.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Sve osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima.
Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne podatke ne koristimo niti obrađujemo, a oni ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

KONTAKT INFORMACIJE
Za sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka možete nam se obratiti putem naše internetske stranice na nekoj od sljedećih poveznica: https://www.gospodarskaskola.hr/.

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI
Politiku privatnosti redovito ažuriramo te mijenjamo u slučaju potrebe promjene sadržaja.
O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.