Gospodarska škola, Čakovec, Vladimira Nazora 38, na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18), odredbi članka 6. Pravilnika o uvjetima stjecanja, o raspolaganju i raspodjeli vlastitih prihoda školskih ustanova kojima je osnivač Međimurska županija od 1. listopada 2020. godine (KLASA: 400-02/1802, URBROJ: 2109/1-01-20-3) i odluke Školskog odbora, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

PREDMET ZAKUPA: Prostor u prizemlju zgrade za posluživanje toplih i hladnih jela i napitaka te bezalkoholnih pića (u daljnjem tekstu: KANTINA) koji se sastoji od jedne prostorije, ukupne površine 45 m2 sa svim potrebnim priključcima (struja, voda). Sav potreban inventar zakupoprimac osigurava sam. Ponuditelj je dužan urediti prostor zakupa na način da se može obavljati svrha zakupa, ali ne može izvoditi bilo kakve veće građevinske zahvate u prostoru zakupa.

VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA: Kantina se daje u zakup na određeno vrijeme od dvije (2) godine počev od 1.9.2021. godine. Kantina se daje na korištenje šest dana tjedno, od ponedjeljka do petka, i to u vremenu od 7 do 19 sati za potrebe I. i II. smjene te subotom u vremenu od 7 do 13 sati.
U vrijeme školskih ljetnih praznika kantina ne radi te se ne obračunava zakup.

MINIMALNI POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: Sukladno „Odluci o minimalnim iznosima naknada za korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija“ od 1. listopada 2020. godine (KLASA: 400-02/1802, URBROJ: 2109/1-01-20-3) početna cijena iznosi 6.000,00 kn mjesečno. Škola nije u sustavu PDV-a. Režijski troškovi uračunani su u iznos za korištenje školskog prostora.
Plaćanje zakupnine i troškova energenata vrši se mjesečno, do 10. dana u mjesecu. Plaćanje zakupnine vrši se za tekući mjesec, a troškova energenata po obračunu potrošnje za prethodni mjesec.

SADRŽAJ PONUDE:
• pisana ponuda s ponuđenom mjesečnom zakupninom izraženom u kunama
• izvod iz sudskog odnosno obrtničkog registra ne stariji od 6 mjeseci
• domovnica, ako je ponuditelj obrtnik
• potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana
• reference o dosadašnjem obavljanju pružanja usluga u ugostiteljstvu i trgovini
• prodajni asortiman koji se namjerava ponuditi u kantini s pripadajućim cijenama. U prodajnom asortimanu nije dozvoljeno uvrstiti prodaju energetskih napitaka. Cijene asortimana određuju se najmanje za 6-sto mjesečno razdoblje uz mogućnost promjene u dogovoru sa zakupodavcem. Prodajni asortiman mora biti primjeren djeci školskog uzrasta u smislu kvalitete namirnica koje se koriste kod pripremanja
• certifikat ili izjava o ispravnosti i kvaliteti proizvoda
Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.
Kriteriji za odabir ponude:
1. Najviši iznos ponuđene zakupnine – 50 bodova
2. Raznolikost asortimana koji je prilagođen djeci školskog uzrasta – 25 bodova
3. Pojedinačne cijene asortimana –25 bodova
• Broj bodova iz točke 1. izračunava se prema formuli:

ukupan broj bodova= 50 x ponuda
najviša ponuda

• Broj bodova iz točke 2. i 3. povjerenstvo za provođenje natječaja određuje samostalno prema vlastitoj ocjeni i usporedbi raznolikosti asortimana i cijena prilagođenih potrebama i mogućnostima učenika. Povjerenstvo čine tri člana Školskog odbora Gospodarske škole.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja ima najviši broj bodova prema navedenim kriterijima uz ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja (tražene dokumentacije).
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, a koje su registrirane za obavljanje tražene djelatnosti.
Sukladno odredbama čl. 6. st. 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18), prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Sudionici natječaja biti će putem web stranice škole obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od osam (8) dana od donošenja odluke. Najpovoljniji ponuđač dužan je na dan zaključenja ugovora o zakupu (koji je ujedno i dan preuzimanja prostora) položiti na poslovni račun Gospodarske škole dvostruki iznos ugovorene mjesečne zakupnine kao jamstvo plaćanja i eventualne naknade prouzročene štete, a koji će iznos ostati u beskamatnom depozitu za cijelo vrijeme trajanja zakupa.

OSTALE NAPOMENE:
U stavke ugovora koji će biti zaključen s najpovoljnijim ponuditeljem obvezno se unose sljedeće stavke:
– redovita opskrba potrebnim asortimanom namirnica tijekom radnog vremena
– besprijekorno održavanje higijenskih uvjeta uz poštovanje epidemioloških mjera
– zaposlenici ponuditelja moraju imati uredne zdravstveno-sanitarne isprave
Školski prostor daje se na korištenje u viđenom stanju na dan primopredaje pa su isključeni svi daljnji prigovori ponuditelja.
Rok za podnošenje ponuda je 29.7.2021. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „ Natječaj za zakup školskog prostora – kantine – „NE OTVARAJ“, na adresu Gospodarska škola, 40000 Čakovec, Vladimira Nazora 38.
Školski odbor Gospodarske škole zadržava pravo poništenja ovog Natječaja ako ponuđeni asortiman, vrstom i cijenama ne zadovoljava interese korisnika škole.
Natječaj je objavljen na internetskim stranicama škole.
Sve potrebne obavijesti o prostoru koji je predmet zakupa mogu se dobiti na telefon broj 040/395-302 ili 099/478-9411 svakim radnim danom od 08:00-14:00 sati, a pregled prostora može se izvršiti u isto vrijeme uz prethodnu najavu.

Čakovec, 8. srpnja 2021. godine
KLASA: 372-02/19-01/02
URBROJ: 2109-60-21-2